Witamy w hurtowym sklepie bluzyzkapturem.pl. W celu uzyskania statusu klienta hurtowego należy się z nami skontaktować. Nasz sklep oferuje gładkie, czyste bluzy z kapturem, gładkie bluzy bez kaptura, gładkie t-shirty, gładkie koszulki long sleeve, czyste bluzy bez oznaczeń producenta oraz z możliwością personalizowania danych produktów. Prowadzimy również sprzedaż firmowych produktów TheCo.
Wybierz kategorię
Informacje o nowościach
Wpisz adres e-mail:
Laureat Rankingu Pulsu Biznesu
Regulamin sklepu

 

 

§ 1.

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez przedsiębiorcę „GRACJA” Grażyna Schwarz, ul. Maratońska 57A, 94-102 Łódź, NIP: 7270005867, REGON: 470834652, przy pomocy sieci Internet za pośrednictwem Sklepu znajdującego się pod adresem www.hurt.bluzyzkapturem.pl 

 

§ 2.

 

1. Niniejszy Regulamin adresowany jest wyłącznie do podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

2. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest przez Sklep w oparciu o odrębny Regulamin sprzedaży skierowany do Konsumenta, tj. do osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. 

 

Definicje

 

§ 3.

 

W niniejszym Regulaminie, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a) „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.hurt.bluzyzkapturem.pl oraz jej podstronach;

b) „Sprzedawca” – Grażyna Schwarz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „GRACJA”, ul. Maratońska 57A, 94-102 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7270005867, REGON: 470834652;

c) „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założyła w ten sposób Konto;

d) „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;

 

Postanowienia ogólne

 

§ 4.

 

a) Informacje o towarach znajdujących się w Sklepie m.in. opisy, ogłoszenia, reklamy i cenniki nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. 

b) W związku z powyższym, Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 5.

 

1. Zdjęcia i prezentacje towarów w Sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli. Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej. 

2. Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

Zasady korzystania ze Sklepu i składania zamówień

 

§ 6.

 

1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia audiowizualnego;

b) posiadanie dostępu do sieci Internet;

c) korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną opcję obsługiwania plików „cookies".

d) posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej

e) założenie Konta.

2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe. Sprzedawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to, że korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie będzie utrudnione lub niemożliwe także w przypadku spełnienia powyższych wymogów.

3. Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest wyłącznie Użytkownik. W celu złożenia zamówienia Użytkownik musi złożyć Konto w Sklepie.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, formę, grafikę oraz mechanizm działania Sklepu. 

 

Rejestracja i założenie Konta

 

§ 7.

 

1. Rejestracja i założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. 

2. Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.

3. Rejestracja i założenie Konta jest równoznaczne z akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

 

§ 8.

 

1. Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy  skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu. Ofertę tę przyszły Użytkownik może przyjąć wyłącznie bez zastrzeżeń.

2. W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zaznaczonych pogrubioną czcionką ( Imię, nazwisko, e-mail, ulica, dom/lokal, kod pocztowy, miasto, telefon, hasło, nazwę firmy, a także adres zarejestrowania firmy), w tym do podania nr NIP, na podstawie którego Sprzedawca dokona weryfikacji Użytkownika . Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu. 

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.

4. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędne jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. 

5. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem Konta.

6. Sprzedawca, po zawarciu umowy o korzystanie ze Sklepu, na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyła wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. 

 

§ 9.

 

1. Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Sprzedawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w każdym przypadku bez podania przyczyny.

3. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

4. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.

5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili. Wypowiedzenie następuje przez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: biuro@bluzyzkapturem.pl

 

§ 10.

 

1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Konta może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. Z tego względu Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują powyższe zagrożenie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie przez Użytkownika odpowiednich środków technicznych.

2. Sprzedawca może żądać od Użytkownika dokumentów potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. Jeżeli Użytkownik nie jest osobą fizyczną, wówczas osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika zobowiązana jest do udokumentowania na każde wezwanie Sprzedawcy faktu udzielenia mu przez Użytkownika pełnomocnictwa.

 

Składanie zamówień

 

§ 11.

 

1. Złożenie zamówienia na towar znajdujący się w Sklepie następuje za pośrednictwem Konta.

2. Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.

3. Użytkownik może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 § 12.

 

1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj Do Koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „złóż zamówienie”.

2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

3. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

 

Płatność i cena

 

 § 13.

 

1. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PPHU Gracja, Grażyna Schwarz, o numerze: 22 1940 1076 3016 9274 0000 0000;

b) płatność za pobraniem.

2. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży.

3. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru. W przypadku odbioru osobistego towaru, koszty dostawy towaru nie są naliczane.

 

Termin realizacji zamówienia i sposoby dostawy

 

§ 14.

 

1. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na adres wskazany w składanym zamówieniu. Sprzedawca dopuszcza również możliwość osobistego odbioru towaru lub wskazania własnego spedytora, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu szczegółów. 

2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi od 2. do maksymalnie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. 

3. Termin realizacji zamówienia, podany w ustępie poprzedzającym, należy liczyć następująco:

a) w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

b) w przypadku wyboru przez sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§ 15.

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny oraz zwrotu dokonanej przez Użytkownika wpłaty. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zamówienia spowodowane działaniem lub zaniechaniem kuriera lub spedytora wskazanego przez Użytkownika.

3. W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem przez Użytkownika, Sprzedawcy przysługuje prawo do żądania zwrotu od Użytkownika poniesionych kosztów związanych z koniecznością dostarczenia nieodebranej przesyłki do Sprzedawcy oraz jej składowaniem, a w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem – także kosztów dostawy do Użytkownika.

 

Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy

 

§ 16.

 

1. Przy odbiorze towaru, Użytkownik zobowiązany jest przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki do sprawdzenia ilościowego i jakościowego towaru oraz jego opakowania w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru lub jego opakowania, jak również braków ilościowych w towarze, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić się do osoby dostarczającej przesyłkę z żądaniem sporządzenia protokołu reklamacyjnego i do jego podpisania.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru lub jego opakowania, jak również braku ilościowe, powstałe podczas transportu przesyłki, chyba że uszkodzenia te jak i braki ilościowe są następstwem umyślnego działania lub zaniechania Sprzedawcy.

 

§ 17.

 

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych oraz braków ilościowych przesyłki będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Użytkownika i osobę dostarczającą przesyłkę. 

2. W razie nieuzasadnionej reklamacji, Sprzedawca obciąży Użytkownika kosztami oględzin towaru oraz kosztami jego dostarczenia od i do Użytkownika.

 

§ 18.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi nieumyślnie w związku wykonywaniem jakiejkolwiek umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

Dane osobowe

 

§ 19.

 

1. Użytkownik, chcący założyć Konto, w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania; 

b) prawo do informacji o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy;

c) prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.

 

§ 20

 

Administratorem danych osobowych jest Grażyna Schwarz PPHU Gracja, ul. Dzieci Łodzi 4, 94-327 Łódź, NIP: 7270005867, REGON: 470834652

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.

Dane mogą być udostępniane:  Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, nazwa.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, InPost Sp. w o. o., DPD Polska sp. z o. o., Allegro Sp. z o. o., w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.

Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych, do 5 lat.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji)

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych. 

Postanowienia końcowe

 

§ 21.

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się polskie przepisy powszechnie obowiązujące.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu są wiążące. 

2. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą dotyczące wszelkich umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 22.

 

1. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w drodze zamieszonej na stronie internetowej Sklepu nowej jego wersji. W takiej sytuacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sprzedawca prześle oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu wraz z treścią postanowień zmienianych. Okres wypowiedzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu wynosi 7 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. 

2. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie są skuteczne w stosunku do zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie – do takich zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

3. Dostęp do Regulaminu każdy może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2014

 

 

 

Język
PolskiEnglish

Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Waluta
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Pliki do pobrania
wzornik - kolory
stat4u
Znak akceptacji
Aktualna Data: 2020-02-22 23:47
Data Ostatniej Aktualizacji: 01.06.2017
© bluzyzkapturem.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.